top of page

Privacy verklaring

 

Vanaf 25 mei 2018 geldt de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens. Deze wet regelt nauwkeurig hoe je om moet gaan met persoonsgegevens. Ook Elk Yoga experience – Yoga in Maurik

gevestigd aan J.E. Penraadstraat 12 te Maurik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder vind je wat dit inhoud.

 

Contactgegevens

www.maurik-yoga.com

Postadres: J.E. Penraadstraat 12, 4021 GK Maurik

Telefoonnummer: 06 - 21 809 407

Leontine Brandsema is de Functionaris Gegevensbescherming van Elk yoga experience - Yoga in Maurik. 

Zij is te bereiken via info@yogainmaurik.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Elk yoga experience - Yoga in Maurik verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Deelnemers aan lessen/activiteiten

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Informatie over eventuele fysieke of mentale omstandigheden

 

Ten aanzien van de nieuwsbrief:

Naam

Emailadres

 

Website:

In WIX zien wij de bezoekersaantallen van onze site,  deze informatie gebruiken wij om de site te kunnen verbeteren.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Elk yoga experience - Yoga in Maurik verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling

Verzenden van de nieuwsbrief

Om je te kunnen bellen, e-mailen of persoonlijk advies te kunnen geven indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Elk yoga experience - Yoga in Maurik verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Elk yoga experience - Yoga in Maurik hanteert de wettelijke en fiscale regels voor het bewaren van de persoonsgegevens. Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

 

Boekhouding

Om te voldoen aan de eisen van de belastingdienst heeft ELK Yoga experience – Yoga in Maurik de boekhouding ondergebracht bij een derde partij. Met deze partij is een verwerkersovereenkomst vastgesteld. Deze verwerkersovereenkomst is op verzoek beschikbaar. Ten einde de omzet vast te stellen kunnen bankrekeningnummers en namen van deelnemers gecontroleerd worden.

 

Wettelijke verplichting

Voor de uitvoering van een wettelijke verplichting is het soms nodig persoonsgegevens door te geven. Een voorbeeld van zo’n verplichting is de Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Zo kan de belastinginspecteur alle gegevens opeisen die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing.

 

Jouw vitaal belang

Hierbij kun je denken aan een dringende medische noodzaak. Als je bijvoorbeeld buiten bewustzijn bent, kun je geen toestemming geven. Dan mogen jouw persoonsgegevens zonder jouw toestemming aan een arts doorgegeven worden.

 

Nieuwsbrief

Om de nieuwsbrief te kunnen versturen zijn de mailadressen bekend bij WIX.

 

Elk yoga experience - Yoga in Maurik verstrekt verder geen gegevens aan derden, anders dan om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Elk yoga experience - Yoga in Maurik gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Elk yoga experience - Yoga in Maurik en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yogainmaurik.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Elk yoga experience - Yoga in Maurik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Elk yoga experience - Yoga in Maurik neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@yogainmaurik.nl

bottom of page